Regulamin

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W PROMOCJI:

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szesnaście (16) lat w chwili rejestracji udziału.
 2. Pracownicy TMD Friction ani spółek stowarzyszonych, zależnych, agencji reklamowych ani promocyjnych nie mogą brać udziału w promocji, podobnie jak członkowie rodzin takich pracowników (członkowie rodziny to rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie i partnerzy życiowi).
 3. Wszelkie zgłoszenia uznane za obraźliwe, agresywne (w tym z użyciem wulgaryzmów) są wykluczone z konkursu. Użytkownicy, którzy prześlą takie zgłoszenia mogą zostać zgłoszeni stosownym władzom.

REJESTRACJA UDZIAŁU W PROMOCJI:

 1. Aby zarejestrować swój udział w promocji, użytkownik musi utworzyć profil gracza Team Textar na stronie: teamtextar.com. Każdy profil gracza Team Textar będzie wyświetlany w galerii Team Textar na stronie: teamtextar.com
 2. Zwycięzcy będą losowani spośród wszystkich ważnych profili graczy Team Textar zgłoszonych do galerii Team Textar, a dodatkowo także spośród osób, które udostępniły swój profil gracza na Facebooku, Instagramie i Twitterze z hasztagiem #TeamTextar.
 3. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w promocji.
 4. Żadne zgłoszenia otrzymane po Terminie przesyłania zgłoszeń określonym w artykule „Terminy” poniżej nie będą kwalifikowały się do udziału w konkursie.
 5. Do wzięcia udziału w promocji nie jest konieczne dokonanie zakupu. Przesłanie zgłoszenia oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu. TMD Friction nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, uszkodzone lub opóźnione. TMD Friction zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego, kto narusza przepisy niniejszego Regulaminu.

TERMINY:

 1. Zgłoszenia do udziału można przesyłać od poniedziałku, 30 kwietnia 2018 r., do niedzieli, 15 lipca 2018 r. Żadne zgłoszenia otrzymane po wskazanym terminie nie będą kwalifikowały się do udziału.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZGŁOSZENIA:

 1. Poprzez przesłanie zgłoszenia użytkownik udziela firmie TMD Friction i jej spółkom stowarzyszonym nieograniczonego, nieodwołalnego, bezpłatnego, wieczystego, niewyłącznego i obowiązującego na całym świecie prawa i licencji na wykorzystywanie, powielanie, publikowanie, modyfikowanie, wykonywanie i wyświetlanie zgłoszenia oraz jego treści w dowolnym kanale lub na stronie internetowej TMD Friction, a także we wszelkich związanych z tym reklamach lub materiałach marketingowych dowolnego rodzaju, w dowolnym medium znanym obecnie lub powstałym w przyszłości w związku z Kampanią Team Textar oraz przez czas jej trwania, najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.

WYBÓR ZWYCIĘZCY:

 1. O ile nie określono inaczej, zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani i ogłoszeni za pośrednictwem kanałów Textar w serwisach społecznościowych oraz na stronie internetowej Team Textar. Zwycięzcy otrzymają także e-mail na adres podany przy rejestracji zgłoszenia do udziału w promocji.
 2. Zwycięzcy wyrażają zgodę na udostępnienie ich imienia i nazwiska publicznie na żądanie. Zapytania o informacje można przesyłać na adres: team@textar.com

WARUNKI AUTOMATYCZNEJ DYSKWALIFIKACJI:

 1. Firma TMD Friction automatycznie zdyskwalifikuje każdego uczestnika, który prześle niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie.

WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ:

 1. Aby móc wykorzystać zdjęcie, użytkownik musi posiadać pełne prawa do jego użytkowania.
 2. Przesyłając zdjęcie, użytkownik potwierdza, że jest jego właścicielem i/lub posiada zgodę właściciela na jego wykorzystanie.
 3. Aby złożyć wniosek o usunięcie zdjęcia przesłanego do galerii Team Textar, należy wysłać e-mail na adres: team@textar.com, a my usuniemy je w ciągu 48 godzin.

NAGRODY:

 1. Nagrody główne:
 • PlayStation PS4 Pro + zestaw VR
 • DJI Mavic Air Drone
 • Aparat Sony A6000 Camera Kit
 • Grill gazowy Weber Genesis II
 • Apple iPad Pro 256 GB
 • Projektor BenQ TH530 Full HD 3D DLP
 • Samsung Galaxy Note 8
 • Zegarek tytanowy Citizen Eco Drive
 • Zestaw głośników Sonos One Multiroom
 • Ekskluzywny ekspres do kawy DeLonghi
 • Pakiet Active Sport: zegarek Fitbit Ionic, bezprzewodowe słuchawki Fitbit Flyer oraz kamera Go Pro Hero 6 Black
 • 11 x słuchawki BeatsX
 1. Nagrody pocieszenia:
 • 111 x piłki nożne #TeamTextar
 1. Co tydzień przez cały czas trwania 11-tygodniowej kampanii ogłaszany będzie jeden spośród 11 zdobywców nagród głównych. Kampania trwa od 30.04.2018 r. do 15.07.2018 r.
 2. O dokładnym rodzaju nagrody zdobywcy 11 nagród głównych zostaną powiadomieni e-mailem w dniu 16.07.2018 r. na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Co tydzień przez cały czas trwania 11-tygodniowej kampanii ogłaszany będzie jeden spośród 11 zdobywców słuchawek BeatsX. Kampania trwa od 30.04.2018 r. do 15.07.2018 r.
 4. Zdobywcy słuchawek BeatsX zostaną powiadomieni e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Zdobywcy 11 nagród głównych oraz słuchawek BeatsX zostaną także ogłoszeni na kanałach Textar w serwisach społecznościowych oraz w dziale „Zwycięzcy” na stronie internetowej Team Textar.
 6. 111 zdobywców piłek nożnych #TeamTextar zostanie wylosowanych spośród uczestników promocji Team Textar w całym okresie jej trwania. Zostaną oni powiadomieni o wygranej e-mailem.
 7. Wszystkie nagrody zostaną przekazane w ciągu 28 dni od daty zakończenia promocji.
 8. Nagród nie można wymieniać ani przekazywać nikomu na żądanie. O ile nie określono inaczej, wszystkie nagrody podlegają gwarancji i/lub regulaminowi właściwego producenta.
 9. Firma TMD Friction nie ponosi odpowiedzialności za anulację niektórych nagród z powodu zdarzeń pozostających poza jej kontrolą.
 10. Firma TMD Friction zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnych nagród innymi nagrodami o równorzędnej wartości.
 11. Firma TMD Friction nie może zagwarantować wykonania umowy przez żadną osobę trzecią i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich.
 12. Uczestnicy promocji zgadzają się, że TMD Friction nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, straty, koszty, szkody lub rozczarowania dowolnego rodzaju wynikające w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio z przyjęcia, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania nagrody albo z udziału w niniejszej promocji. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie ogranicza odpowiedzialności TMD Friction za śmierć lub urazy wynikające z jego zaniedbania lub oszustwa.

 POSTANOWIENIA INNE:

 1. W odniesieniu do niniejszej promocji ani do niniejszego Regulaminu nie będzie przyjmowana żadna korespondencja. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia sporu decyzja firmy TMD Friction będzie miała charakter ostateczny. TMD Friction zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, anulowania lub wycofania niniejszej promocji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień lub części niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób nieegzekwowalne, wówczas takie postanowienie lub część zostaną uznane za wyłączone, zaś pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowają moc obowiązującą.

DUCH RYWALIZACJI:

 1. Jeżeli użytkownik podejmie próbę wpłynięcia na uczciwość lub zgodne z prawem funkcjonowanie niniejszej promocji poprzez działania hakerskie, oszukiwanie lub jakiekolwiek nadużycie, wówczas możemy żądać od takiego użytkownika odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym prawem. Ponadto, możemy zakazać użytkownikowi udziału w kolejnych promocjach, dlatego prosimy o uczciwe postępowanie.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu niemieckiemu. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu lub w związku z nim będą kierowane do rozstrzygnięcia przez wyłącznie właściwe sądy w Kolonii (Niemcy).